page-header

Wettelijk kader

De wet is heel duidelijk over het traject naar een luchthavenbesluit. Zo staat er helder beschreven aan welke zaken de luchthaven moet voldoen en welke stappen men dient te nemen.

Wat zegt de wet hierover?

Het luchthavenbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarbij is het luchthavenbesluit MER-beoordeling plichtig conform de Wet en het besluit Milieubeheer. RTHA kiest er voor om met het aan te vragen luchthavenbesluit een volledige MER uit te voeren.

De MER-procedure omvat een procedure ter vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met advies van wettelijke adviseurs, terinzagelegging en een advies van de Commissie m.e.r.

Hierna volgt een advies van het Ministerie aan de luchthaven met betrekking tot de uitvoering van de MER. Aansluitend volgt de procedure voor het luchthavenbesluit met bijbehorende MER met toetsing door het Ministerie, terinzagelegging en advisering van de Commissie m.e.r.

Tot slot volgt voorhang van het luchthavenbesluit in Eerste en Tweede Kamer en advisering door de Raad van State. Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Staatsblad. Momenteel staat hier dan geen beroep meer open bij de bestuursrechter (nb. dit is wel onderwerp van gesprek vanuit de verkenningsfase rondom de Ontwerp-luchtvaartnota).

Een vraag, opmerking of behoefte aan een (digitaal) overleg?
Wettelijke inspraak

Vanuit de wet zijn er in een traject als dit vaste momenten voor het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke onderdelen in het luchthavenbesluit traject. Een reactie noemen we een zienswijze. In een zienswijze schrijft men op wat hij van bepaalde punten in de publicatie vindt en waarom.

Zowel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als ook het Milieueffectrapport (MER) en concept Luchthavenbesluit worden, op verschillende momenten, ter inzage gelegd en staan open voor indiening van zienswijzen. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Mensen die een zienswijze indienen, ontvangen altijd persoonlijk bericht over de afhandeling. Daarnaast wordt in het formele traject gedurende het proces door het ministerie ook advies gevraagd aan verschillende wettelijke adviseurs en de Commissie m.e.r.