page-header

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag, opmerking of behoefte aan meer informatie?

Veelgestelde vragen
 • Waarom starten jullie dit traject toch op ondanks de coronacrisis? Er wordt toch niet gevlogen.

  Het aanvragen van een Luchthavenbesluit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet luchtvaart. RTHA opereert nu onder een tijdelijke omzettingsregeling waarin meerdere zaken niet (meer) stroken met nationale en regionale ambities. Met de publicatie van een Nationale Luchtvaartnota is er een duidelijke beleidslijn vanuit het Kabinet waarbinnen RTHA zich dient te ontwikkelen. Er ligt nu een heldere opdracht dat de luchthaven een gedragen toekomstscenario moet ontwikkelen in samenwerking met haar omgeving. Het luchthavenbesluit bestrijkt daarna een langere periode.

 • Wat wordt er afgesproken in een Luchthavenbesluit?

  In het luchthavenbesluit besluiten we over de gebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Ook openingstijden, capaciteit en typen verkeer worden besproken. Handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeuren overeenkomstig de Wet luchtvaart.

 • Waarom volgen we niet gewoon het wettelijk MER traject?

  Als het op een echte dialoog aankomt is het wettelijke proces met enkel een NRD, MER en aanvraag luchthavenbesluit vrij beperkt. Met een zorgvuldig participatietraject willen we samen een toekomst voor RTHA onderzoeken en verwoorden in een voorkeursscenario met oog voor alle belangen. Voordat er gestart gaat worden met het wettelijk traject en de formele momenten van inspraak doorlopen we dit participatietraject. Met het oog op regionaal draagvlak en betere besluiten wil de luchthaven op deze manier tijdig belangen, meningen en feiten op tafel krijgen en tot goede afwegingen komen samen met alle betrokkenen.

 • De luchthaven wil alleen maar groeien. Daar is toch geen draagvlak voor?

  RTHA wil het proces naar een nieuw luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de luchthaven in de regio. De luchthaven wil regionaal goed verankerd zijn, zowel wat betreft economie, ruimtelijke ordening als (leef)milieu. Maar ook behoort RTHA tot de luchthavens van nationale betekenis met een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de landelijke luchtvaartvisie. Bij de ontwikkeling van een voorkeursscenario is groei niet het uitgangspunt, duidelijke verankering van verschillende (regionale) belangen wel.

 • Hoe lang duurt het participatietraject?

  Het participatietraject is de eerste fase op weg naar een Luchthavenbesluit. Hierin willen we met oog voor alle belangen een voorkeursscenario ontwikkelen. Dat doen we in samenwerking met alle stakeholders. De ambitie is om het voorkeursscenario uiterlijk eind 2022 op te leveren.

 • Hoe komen we van voorkeursscenario naar luchthavenbesluit?

  Als we na het participatietraject een voorkeursscenario hebben dient RTHA als initiatiefnemer een aanvraag te doen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze aanvraag is MER-beoordeling plichtig conform de Wet en het besluit Milieubeheer.
  – De MER-procedure omvat een procedure ter vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met advies van wettelijke adviseurs, terinzagelegging en een advies van de Commissie m.e.r.
  – Hierna volgt een advies van het Ministerie aan de luchthaven met betrekking tot de uitvoering van de MER.
  – Aansluitend volgt de procedure voor het LHB met bijbehorende MER met toetsing door het Ministerie, terinzagelegging en advisering van de Commissie m.e.r.
  – Tot slot volgt voorhang van het LHB  in Eerste en Tweede Kamer en advisering door de Raad van State.
  – Na vaststelling vindt publicatie plaats in de Staatscourant.

 • Hoe kan ik meedoen?

  Er zijn verschillende manieren waarop inbreng geleverd kan worden in dit proces. Hier kan je meer over lezen onder het kopje rollen op de website. Kortgezegd maken we onderscheid tussen belangenbehartigers aan een georganiseerde tafel, kennisorganisaties die we raadplegen voor expertise, en informeren we zo transparant mogelijk over ons proces naar belanghebbenden of anderzijds geïnteresseerden die niet aan tafel zitten. Dit laatste is wat ons betreft niet alleen eenrichtingsverkeer: neem daarom vooral contact op als je vragen of suggesties hebt.

 • Wie is eigenaar van het traject?

  Voor het uiteindelijke Luchthavenbesluit is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag. Rotterdam The Hague Airport wordt in dit geval initiatiefnemer genoemd en is opdrachtgever voor het participatietraject. De begeleiding van  dit traject is echter in handen van een onafhankelijk, samengesteld projectteam. Het team wordt gefinancierd door RTHA, de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heb je een vraag, opmerking of behoefte aan meer informatie?

Neem contact met ons op via info@luchthavenbesluit.nl of laat hieronder je gegevens achter.