page-header

Rollen en structuur

De verantwoordelijkheid om alle kennis op tafel te krijgen en alle belangen aan tafel.

Participeren, consulteren en informeren

Het betrekken van de omgeving tijdens dit participatietraject vond plaats in verschillende vormen. Zo zijn er partijen met aantoonbare kennis van zaken en relevante (werk) ervaring. Zij werden actief betrokken bij de joint fact finding en waren te raadplegen kennishouders tijdens het traject. De rol van consulteren.

Er werd een brede participatietafel gevormd. De rol van participeren. De leden werden uitgenodigd door het projectteam, in overleg met de omgeving. Zelfstandig aanmelden was niet mogelijk. Het projectteam heeft getracht alle belangen goed vertegenwoordigd aan tafel te krijgen. De participatietafel werkte met een onafhankelijke procesbegeleider.

Als laatst is zoveel mogelijk informatie gedeeld met geïnteresseerden. De rol van informeren. Dat vroeg om heldere communicatie. In eerste instantie werd de website ingezet, maar afhankelijk van de belangstelling is ook gewerkt met persberichten, externe presentaties en webinars.

Dialoogstructuur aan tafel

Vanwege het grote aantal participanten, in combinatie met de complexiteit van de materie en het gewenste detailniveau voor de dialoog, is gekozen voor een dialoogstructuur met een centrale werkgroep en een klankbordgroep. Uitgangspunt was dat in de centrale werkgroep alle geïdentificeerde belangen goed waren vertegenwoordigd en dat een gebalanceerde dialoog kon worden gevoerd. De centrale werkgroep werd primair verantwoordelijk gemaakt voor het gezamenlijk opstellen van het voorkeursscenario. De leden van de klankbordgroep werden op gezette momenten bijgepraat over het proces, de vorderingen en gemaakte keuzes. Zij konden invloed uitoefenen op het resultaat tijdens klankbordgroep bijeenkomsten en via leden van de centrale werkgroep.

Luchthavenbesluit Dialoogstructuur
Luchthavenbesluit Centrale werkgroep