Het Joint Fact Finding rapport is vanaf nu terug te vinden op de website. Daarmee is het ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en makkelijk terug te vinden.

Joint Fact Finding proces

Bij de start van het participatietraject zijn alle deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Er zijn ruim 200 vragen binnengekomen. Vervolgens is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten aan de slag gegaan met het aanscherpen en bundelen van deze vragen. Deze “Begeleidingsgroep Joint Fact Finding” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport, maar zag toe op een zorgvuldig proces van gezamenlijk feitenonderzoek.

De samenwerking in deze Begeleidingsgroep heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet met een thematische clustering van 33 hoofdvragen met een aantal sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is een kennishouder gezocht om samen met een behandelend team van inhoudelijk specialisten het feitelijk beantwoorden van de vraag op te pakken. Veel van deze kennishoudende partijen waren deelnemer aan de Begeleidingsgroep. Voor een aantal onderzoeksvragen is besloten de afhandeling uit te zetten bij externe partijen, te weten de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Twente, omdat hiervoor onafhankelijke expertise van buitenaf gewenst werd.

Onderzoeksrapport Joint Fact Finding

De afgelopen maanden heeft de Begeleidingsgroep hard gewerkt aan het controleren, adviseren en consulteren bij de afwikkeling van alle onderzoeksvragen. Zij is regelmatig onder onafhankelijke procesbegeleiding digitaal bijeengekomen om antwoorden door te spreken, van feedback te voorzien en te reviseren. Het uiteindelijk resultaat is gebundeld in één onderzoeksrapport Joint Fact Finding en werd ter kennisgeving voorgelegd aan alle andere participanten.

Toepassing van het rapport

Het Joint Fact Finding rapport kan door deelnemers gebruikt worden bij de voorbereiding op een volgende fase van het traject waarbij gezamenlijk wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het voorkeurscenario dient vervolgens als basis voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport.

Hoewel van participanten expliciet geen instemming werd gevraagd op de inhoud, hechtte de BTV er aan om duidelijk kenbaar te maken dat zij op juridische en inhoudelijke gronden afstand nemen van het JFF-rapport.

Klik hier om het rapport te bekijken.