De laatste twee maanden van het participatietraject LHB voor RTHA zijn aangebroken. Participanten zijn daarom bezig met de afronding en documentatie van het resultaat van twee jaar lang intensief samenwerken. Afgelopen weken is door participanten dan ook hard gewerkt aan een eindproduct voor het participatietraject Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hoewel het eindproduct nog niet is afgerond, ziet het er anders uit dan vooraf gedacht. Er is door partijen geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van een voorkeursscenario op basis van consensus, maar dat het traject wordt afgesloten met een eindproduct waarin de diverse voorstellen en maatregelen zijn samengebracht.

Totstandkoming eindproduct

In december 2020 zijn participanten met elkaar begonnen aan een participatietraject om te komen tot een voorkeursscenario, een pakket afspraken over een nieuw luchthavenbesluit (LHB). Het participatietraject had tot doel om een helder overzicht op te leveren van belangen rond de luchthaven en vanuit die duidelijke beschrijving te komen tot een voorkeursscenario, dat op de steun van alle participanten kon rekenen. In het licht van deze ambitie werd in april 2022 een eerste tussentijds product – het Voorlopig Product Participatietraject (VPP), door participanten voorgelegd aan de verschillende achterbannen. Zie hier voor meer informatie.

Het verwerken van het commentaar uit de eigen achterban in een definitief voorkeursscenario bleek een onmogelijke opgave. De opdrachten die de verschillende participanten hadden meegekregen, bleken op een aantal punten onverenigbaar met elkaar. Er werd daarom gezamenlijk geconcludeerd dat een voorkeursscenario op basis van consensus niet meer haalbaar was en dus ook niet meer nagestreefd zou worden.

Groepsbreed werd wel de wens uitgesproken om door te gaan met het proces omdat wel degelijk wat bereikt was. De participanten besloten daarop gezamenlijk om het traject af te maken door vooral goed te documenteren waarover men het eens was, maar ook vast te leggen waar de meningen uiteen lagen. De bakens werden verzet van een voorkeursscenario naar een eindproduct participatietraject.

RTHA zal dit eindproduct vervolgens gebruiken voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit. Omdat er geen overeenstemming zou worden bereikt, werd door participanten ook geconstateerd dat er geen afdwingbaar resultaat zou komen: het eindproduct zal geen harde afspraken bevatten en bijbehorende borging vergen. Participanten beaamden dat het aan initiatiefnemer RTHA zal zijn om de nog resterende besluiten te nemen, in acht nemende de verschillende belangen.

Afronding participatietraject

De laatste weken van het participatietraject zullen worden gebruikt om het proces zorgvuldig met elkaar af te ronden. Hiervoor worden door een externe partij de berekeningen en analyses voltooid en kan – waar gewenst middels een reflectie of annotatie – gedocumenteerd worden hoe partijen aankijken tegen het eindproduct. Als laatst zal het geheel worden voorzien van een feitelijk procesverslag, van de hand van de procesbegeleiding.

Naar verwachting wordt het participatietraject in de tweede helft van november gezamenlijk afgerond. Dit betekent allereerst de publicatie van het eindresultaat, inclusief de  verschillende documenten die daarbij horen. Daarop volgt de overhandiging van het eindresultaat aan de initiatiefnemer, RTHA. Daarnaast worden de verschillende overlegstructuren ontbonden en zal de procesbegeleiding haar opdracht secuur afronden. De website zal nog in gebruik blijven als informatiebron/naslagwerk over het doorlopen traject, maar niet meer beschikken over een contactfunctie.

Hiermee komt er, conform planning, een einde aan het participatietraject en begint het wettelijke traject voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit. In dat traject is RTHA als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor communicatie en kan zij zelf partijen uitnodigen om hieraan een bijdrage te leveren. Lees hier meer over de planning.

Na afronding van het participatietraject in november en de publicatie van het eindresultaat worden de verschillende documenten ook beschikbaar gesteld op de website. Meer informatie hierover volgt.