Na een relatief rustige zomer zijn participanten in de Centrale Werkgroep op donderdag 1 september voor het eerst weer bij elkaar gekomen. Het was de eerste van twee overleggen in de maand september, in opmaat naar de algehele afronding van het participatietraject. Participanten hebben daarbij de ambitie uitgesproken om op zorgvuldige wijze een product op te leveren wat recht doet aan de langlopende en intensieve samenwerking. Het product van de centrale werkgroep zal naar verwachting begin oktober met de bredere Klankbordgroep gedeeld worden, waarna alle betrokken partijen het traject in zijn geheel afronden voor het einde van 2022.

In de maanden juli en augustus brak voor veel mensen de zomervakantie aan. Ook binnen het participatietraject LHB RTHA werd het rustiger en kwamen overleggen tussen participanten tot stilstand. Op de achtergrond werd er echter door enkele partijen hard doorgewerkt. Zo werden er door een schrijfgroep van participanten verschillende tekstverbeteringen doorgevoerd, die het resultaat waren van de besprekingen op basis van de eerdere consultatie op het Voorlopige Pakket Participatietraject. Daarnaast is een externe partij gevraagd om in cijfermatige analyses te voorzien, die een beeld moesten verschaffen van het uitgewerkte pakket.

Lees hier meer over de totale planning achter het participatietraject.

Participanten bespreken in een tweeluik van overleggen gedurende de maand september met elkaar wat er nu op tafel ligt en wat voor hen de logische vervolgstappen zijn om tot een eindproduct te komen. Tijdens het eerste overleg op 1 september stonden drie thema’s centraal:

  • De verbeterde versie van het eerder verschenen Voorlopige Pakket Participatietraject.
  • De cijfermatige analyse van het VPP en de daarin voorgestelde maatregelen.
  • De doorkijk naar de resterende maanden in het proces; het afronden van het participatietraject, de producten die daar bij horen en de verschillende wensen, rollen en verantwoordelijkheden van en voor betrokkenen.

Met de verbeterde versie van het VPP is door participanten gepoogd om zoveel mogelijk wensen, eisen en verduidelijkingsvragen van de verschillende achterbannen een plekje te geven. De doorrekeningen van scenario’s in onder andere (geluids)contouren, aantal vliegbewegingen en emissies helpen daarbij om objectief vast te stellen welk effect de verschillende voorgestelde maatregelen hebben.

Na afronding binnen de centrale werkgroep staat er in oktober een bijeenkomst gepland met de brede klankbordgroep en zal het participatietraject naar verwachting in november 2022 worden afgerond. Uiterlijk op dat moment, maar als mogelijk eerder, zal het eindproduct worden gepubliceerd op de website. Met de afronding van het traject zit ook voor de ingehuurde procesbegeleiding hun opdracht er op.

Na de voltooiing van het participatietraject start een nieuwe fase in het proces om een Luchthavenbesluit aan te vragen, met de publicatie van een Notitie Reikweide en Detailniveau (NRD). Vanaf dat moment zal zowel de organisatie, als de communicatie, door RTHA zelf worden gedaan.