29 november 2022 verzond de onafhankelijke procesbegeleiding een laatste Email naar de deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In de laatste maanden van 2022 rondt het team haar opdracht af. Met het ontbinden van de gehanteerde overlegstructuren en het aanpassen van de website zijn de laatste activiteiten een feit. RTHA krijgt als initiatiefnemer weer een leidende rol. Het komend jaar zal de luchthaven gebruiken om de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit voor te bereiden. 

“Het is zover; onze gezamenlijke reis zit erop. We begonnen in december 2020, na een grondige verkenning, met een startbijeenkomst inclusief passagierslijst. Twee veelbewogen jaren later eindigen we met een Eindproduct Participatietraject, waarin het resultaat van jullie inzet van de afgelopen tijd is gevat”, zo schrijft de procesbegeleiding in haar bericht aan participanten. De laatste Email markeert het einde van een zeer intensief traject.

Ontbinden van de dialoogstructuur

In het participatietraject is een dialoogstructuur gehanteerd met een centrale werkgroep en een klankbordgroep. Met de laatste klankbordgroep bijeenkomst van 7 november jl. werd het participatietraject formeel afgesloten. Na het laatste bericht vanuit de procesbegeleiding beëindigen partijen ook de gebruikte dialoogstructuur. Er zal in die rolverdeling ook geen emailverkeer meer plaatsvinden.

Met de beëindiging van het participatietraject vervallen de gezamenlijk afgesproken voorwaarden voor deelname (spelregels). Stukken die tijdens het traject zijn geproduceerd en niet openbaar zijn, evenals de (vertrouwelijke) gesprekken, blijven confidentieel. Alle relevante documentatie staat op de website en is voor eenieder toegankelijk. Duiding van stukken, reflecties op inhoud of proces en overige woordvoering is exclusief de verantwoordelijkheid van participanten zelf.

Website

De procesbegeleiding gebruikte de relatieve rust na publicatie van einddocumenten om de website www.luchthavenbesluit.nl enigszins aan te passen. Deze kan dan dienen als naslagwerk voor het brede publiek. Van een website die meeloopt met een traject, naar een website die terugkijkt. “We veranderen niets aan inhoudelijke stukken, maar kijken hoe we het zo goed mogelijk als naslagwerk in kunnen richten. Dat betekende een net wat andere structuur, andere titels en wat toelichting hier en daar”, aldus de procesbegeleiding.

Afsluitend

Hoewel het participatietraject onder begeleiding nu stopt, is het voor vele betrokkenen pas net begonnen. Het projectteam sprak de hoop uit dat het participanten ook in de toekomst lukt om op de getoonde constructief wijze samen te blijven werken, ondanks het feit dat de verschillen vanuit de belangen wellicht groot zijn.

Begin 2023 zal er met de participanten nog een evaluatie van het traject plaatsvinden. Onder externe begeleiding kunnen er mogelijk interessante lessen worden getrokken uit twee jaar samenwerken. Onder andere in het licht van de Omgevingswet (waar velen mee te maken krijgen) kan dit van toegevoegde waarde zijn.

De gehanteerde participatieve aanpak was voor vele partijen relatief nieuw. De ervaring leert dat anders werken vaak onwennig is, meestal uitdagend en soms ronduit lastig. Met de open uitnodiging lagen alle opties op tafel. De gezamenlijke zoektocht van participanten heeft daarbij niet tot consensus geleid, maar door de collectieve aanpak en aanwezigheid van vele nieuwe elementen wel tot een aantal eindproducten met absolute meerwaarde. De procesbegeleiding sloot haar bericht dan ook af met een algemeen woord van dank en complimenten voor eenieders inzet.