Maandag 5 juli schoof RTHA Directeur Ron Louwerse aan bij het afsluitende overleg van de begeleidingsgroep Joint Fact Finding (JFF) om symbolisch een eerste exemplaar van het JFF-rapport in ontvangst te nemen.

Bij de start van het participatietraject zijn alle deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Daarop zijn ruim 200 vragen binnengekomen. Vervolgens is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten aan de slag gegaan met het aanscherpen en bundelen van deze vragen. De samenwerking in deze Begeleidingsgroep heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet met een thematische clustering van 33 hoofdvragen met een aantal sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is een kennishouder gezocht om samen met inhoudelijk specialisten het feitelijk beantwoorden van de vraag op te pakken.

Het zijn daarmee de kennishouders die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het rapport en de leden van de begeleidingsgroep die toezicht hielden op een zorgvuldig proces van gezamenlijk feitenonderzoek. Hoewel van participanten expliciet geen instemming werd gevraagd op de inhoud, hechtte de BTV er aan om in het laatste overleg kenbaar te maken om juridische en inhoudelijke redenen afstand te doen van het JFF-rapport. Overige deelnemers aan de begeleidingsgroep kijken tevreden terug op het doorlopen proces. Zij adviseren de andere participanten kennis te nemen van het JFF rapport in opmaat naar een volgende fase in het participatietraject.

Directeur Ron Louwerse nam het JFF rapport digitaal in ontvangst en zei overtuigd te zijn van de waarde van dit stuk. In een proces als het participatietraject is volgens hem ook discussie nodig om tot een mooi eindresultaat te komen. Namens RTHA, zowel deelnemer als initiatiefnemer van dit proces, bedankte hij de leden van de begeleidingsgroep voor hun tijd, energie en betrokkenheid.

De participerende organisaties hebben een gebruikersversie van het rapport in bezit en kunnen daarmee de zomerperiode gebruiken om het rapport door te nemen en zich voor te bereiden op de overleggen in september. Na een zorgvuldige controle door een copywriter verschijnt het rapport in augustus op de website.

Klik hier voor een overzicht van de onderzoeksvragen en om meer te lezen over de rol en samenstelling van de begeleidingsgroep.

Klik hier voor het onderzoeksrapport Joint Fact Finding (JFF).