Vanaf september beginnen de participanten aan een nieuwe stap in het participatietraject. In deze stap wordt toegewerkt naar een voorkeursscenario. In eerste instantie wordt met elkaar nagedacht over mogelijke opties voor een voorkeursscenario. Dat gebeurt aan de hand van verschillende brainstormsessies en een plenaire bijeenkomst. Later in deze stap worden deze opties verder uitgewerkt tot een voorkeursscenario.

Dialoogstructuur

In afstemming met de participanten is een manier ontworpen om het gesprek te voeren; ofwel een dialoogstructuur. Er is een centrale werkgroep gevormd, waarin alle belangen evenwichtig en gelijkwaardig aan tafel zitten. De centrale werkgroep zorgt ervoor dat alle verschillende belangen worden ingebracht tijdens de verschillende werksessies. Daarnaast is er een klankbordgroep, waarin alle participanten in dit traject gezamenlijk de voorstellen van de centrale werkgroep bespreken. Input vanuit de klankbordgroep wordt vervolgens teruggelegd in de centrale werkgroep. Tijdens de werksessies van de centrale werkgroep schuiven verschillende kennishouders aan, wanneer onderwerpen besproken worden waar zij vanuit hun kennis waarde aan kunnen toevoegen.

Opzet werksessies

De centrale werkgroep zal in drie sessies bij elkaar komen om te brainstormen over een aantal hoofdvragen. Deze vragen zijn tot stand gekomen na een uitgebreide analyse van de knelpunten en kansen die de participanten in dit traject voor zich zien en vormen de basis voor het gesprek.

Tijdens de eerste brainstormsessie, op 6 september, zullen de participanten in subgroepen en in verschillende rondes aan de slag gaan met de volgende hoofdvragen:

  • Welke opties zijn er om hinder voor de omgeving te beperken?
  • Welke opties zijn er om de impact op de omgeving beter te normeren, monitoren en handhaven?
  • Welke opties zijn er om de hinder op ruimtelijke plannen te beperken?

In de tweede sessie op 13 september zijn dat de volgende hoofdvragen:

  • Welke opties zijn er om de toegevoegde waarde voor gebruikers te vergroten?
  • Welke opties zijn er om de toegevoegde waarde voor de regio te vergroten?
  • Welke opties zijn er om de capaciteit te normeren en de gebruiksruimte te splitsen?

Tijdens de derde sessie op 27 september liggen alle eerder besproken hoofdvragen nogmaals voor om de eerder bedachte opties nog een slag verder uit te werken.

Het is de bedoeling dat uit deze brainstormsessies pakketjes van opties voortkomen die een mogelijke oplossing kunnen zijn voor bepaalde knelpunten of kansen. Vervolgens wordt door de centrale werkgroep, in afstemming met de klankbordgroep, nagedacht over welke opties mogelijk in een voorkeursscenario zouden kunnen landen.

De eerste twee brainstormsessies, op 6 en 13 september, zullen digitaal plaatsvinden. Voor de derde sessie op 27 september zal gekeken worden of het mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen.

Klik hier om meer te lezen voor de opzet van de dialoogstructuur, waarin o.a. de samenstelling van de centrale werkgroep toegelicht wordt.
Klik hier voor een overzicht van de kansen en knelpunten op de passagierslijst.