Tijdens twee informatieve webinars op 30 en 31 augustus namen verschillende kennishouders de participanten mee in een aantal voor dit traject interessante thema’s. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), de DCMR en de GGD verzorgden ieder vanuit hun eigen kennisdomein een presentatie voor het aangemelde publiek. Tussen de presentaties door was er gelegenheid om de kennishouders vragen te stellen. De deelnemers stelden scherpe vragen en de antwoorden daarop vormden waardevolle aanvullingen op de presentaties.

Om een beeld te geven van wat er tijdens de webinars allemaal aan bod is gekomen, volgt hieronder een korte samenvatting van de verschillende presentaties.

Presentaties 30 augustus

Na een korte introductie door de projectorganisatie trapte het Ministerie van IenW de eerste webinar af met een presentatie waarin de Luchtvaartnota werd toegelicht. Daarnaast werd verteld wat de landelijke beleidsinzet is ten aanzien van regionale luchthavens. Tot slot werd uitgelegd wat een Luchthavenbesluit is en wat hierin wel en niet wordt vastgelegd.

Met een tweede presentatie van het Ministerie van IenW werd toegelicht waarom het Rijk werkt aan een luchtruimherziening en hoe zij dit in samenwerking met allerlei partijen aanpakt. Ook werd verteld hoe een ontwerp-voorkeurbeslissing tot stand komt en hoe besluitvorming en participatie georganiseerd worden binnen het Programma Luchtruimherziening.

LVNL legde in haar presentatie uit waar zij als organisatie voor staat en wat een luchtverkeersleider doet. Aan de hand van luchtfoto’s en kaarten werd in beeld gebracht hoe de luchtverkeersleiding te werk gaat. Daarnaast werd uitgelegd dat een innovatie zoals Performance Based Navigation (PBN) mogelijk kansen biedt voor de ontwikkeling van routes.

Tot slot verzorgde de BTV een presentatie over de door omwonenden ervaren hinder van vliegverkeer. Aan de hand van onder andere een videoreportage plaatste de BTV vraagtekens bij de handhaafbaarheid van afspraken met de luchtvaartsector en de overheid. Daarnaast werd toegelicht dat het volgens de BTV onmogelijk is om huidige routes te verleggen en daarmee de hinder te beperken, gezien de drukbevolkte en bebouwde gebieden die RTHA omringen.

Presentaties 31 augustus

De tweede webinar startte met een korte terugblik op de middag daarvoor. Vervolgens gaf het Ministerie van IenW een presentatie over vliegtuiggeluid. Daarbij werd ingegaan op de verschillende bronnen van geluid, hoe geluid zich verspreid en hoe geluid aankomt bij de ontvanger. Vervolgens werd toegelicht hoe vliegtuiggeluid wordt gemeten en berekend en hoe het Rijk naar aanleiding daarvan handhaaft bij RTHA.

De DCMR zette in haar presentatie eerst uiteen wat haar rol is in relatie tot vliegverkeer. Daarna werd uitgelegd hoe de DCMR geluid bij RTHA monitort, hoe meldingen van hinder in behandeling worden genomen en wat er met deze meldingen gebeurt.

Tot slot ging de GGD in haar presentatie in op de gezondheidseffecten van geluid en op de factoren die van invloed zijn op de mate waarin een individu hinder ervaart. Daarnaast werd toegelicht hoe de gezondheidsmonitor van de GGD in zijn werk gaat.

Dankzij de kennishoudende partijen en een zeer geïnteresseerd publiek markeren de webinars op succesvolle wijze de afronding van een fase rondom gezamenlijk onderzoek en kennisverwerving. Tegelijkertijd dragen de presentaties bij aan een nieuwe, creatieve periode van het traject waarin participanten zelf aan de slag gaan.

Lees hier meer over het proces van deze stap in het participatietraject.