Op maandag 29 november kwamen deelnemers van de Centrale Werkgroep digitaal bijeen om op informele wijze een eerste aanzet tot een voorkeursscenario te bespreken met elkaar. Tweeëneenhalve week later, op donderdag 16 december, zijn ook de andere participanten in een bijeenkomst van de Klankbordgroep geïnformeerd over het stuk. Hiermee ligt het eerste praatstuk op tafel, op weg naar een voorkeursscenario voor het aan te vragen Luchthavenbesluit van RTHA.

Enkele weken terug werd op de website beschreven hoe verschillende brainstormsessies hebben geleid tot een rijke opbrengst van ideeën voor en door participanten. Lees hier meer over die brainstormsessies van 6, 13 en 27 september.

De daaropvolgende periode is door de onafhankelijke procesbegeleiding gebruikt om in gesprek te gaan met participanten uit de Centrale Werkgroep. Door middel van deze gesprekken kreeg het team een beter idee hoe individuele deelnemers aankijken tegen de verschillende bouwstenen in een voorkeursscenario.

Inhoudelijk maakten de gesprekken duidelijk dat vele componenten in een voorkeursscenario onderling verbonden zijn. Een keuze op het ene vlak heeft al snel betrekking op een ander vlak. Dat maakt het toch al niet eenvoudige Luchthavenbesluit tot een complex dossier, waarbij een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde vraagt bij de participanten. Gelukkig zijn die zaken ondertussen bij alle betrokken in ruime mate aanwezig.

Klik hier om meer te lezen voor de opzet van de dialoogstructuur, waarin o.a. de samenstelling van de centrale werkgroep toegelicht wordt.

Vervolgens kreeg het projectteam het mandaat om op basis van de bedachte opties en de daaropvolgende gesprekken een eerste concept voorkeursscenario te schrijven. Deze 0.0 versie is niet meer en niet minder dan een selectie van opties die door participanten zijn ingebracht. Er zijn dus niet plotseling nieuwe ideeën toegevoegd.

Het concept voorkeursscenario zal nu nog zeker niet voor iedereen het gewenste resultaat opleveren. Dat bleek ook tijdens de eerste informele bespreking van het stuk in de centrale werkgroep en de daaropvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep. Voor de één is er nog te veel onduidelijkheid, een ander zal er te weinig ‘winst’ in zien. Versie 0.0 is dan ook echt nog een conceptstuk en bij lange na geen document dat geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Het moet nu nog vooral dienen als praatstuk, dat vraagt om verder analyses en gesprekken.

Met respect voor de gezamenlijk opgestelde spelregels (Klik hier) willen participanten in de het nieuwe jaar verder door ideeën, overwegingen en bedenkingen met elkaar uit te wisselen. Deze gesprekken staan nu gepland in de maanden februari en maart. Na die gesprekken zal waarschijnlijk een volgende versie van het voorkeursscenario ontstaan, die geschikt is om met de eigen achterban besproken te worden. Deze versie zal ook voor een breder publiek zijn in te zien. Uiteindelijk zal na de zomer het definitieve voorkeursscenario beschikbaar worden gesteld, waarna het in november 2022 door participanten vast wordt gesteld. Voor een totaal overzicht van het participatietraject kunt u hier terecht.

Het klankbordoverleg van 16 december was de laatste bijeenkomst van 2021. Na enkele weken kerstreces zal het participatietraject LHB RTHA in januari haar weg vervolgen.