De maanden februari en maart stonden in het teken van de eerste dialoogronde, om te komen tot een concept voorkeursscenario. Het bleek een intensieve twee maanden, met kritische maar constructieve dialogen, het uitstappen van een deel van de bewonersvertegenwoordigers en media berichten over het proces. Tegelijkertijd werd er door participanten wel een grote stap gezet met het opleveren van het eerste concept scenario; het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP).

Februari staat aangegeven in de planning als dialoogronde 1a, maart als dialoogronde 1b. Samen vormen ze de eerste dialoogronde, met als eindproduct een conceptstuk: het VPP. Tijdens deze dialoogronde hebben partijen met elkaar, op basis van de eerder opgehaalde opties, een totaalpakket proberen te maken waar alle belangen beter in vertegenwoordigd zijn dan in de huidige situatie.

Dialoogronde 1a

Tijdens deze dialoogronde bleek wel wat iedereen vooraf eigenlijk al vermoedde: het verenigen van de verschillende belangen van omwonenden, natuurorganisaties, gemeenten, sectorpartijen en de luchthaven is niet makkelijk.  Het was dan ook een complex en intensief proces. Een aantal belangen en doelen worden gedeeld, maar er zijn ook belangen die tegengesteld lijken te zijn.

In de bijeenkomsten zijn er allerlei onderdelen verder besproken en is gezamenlijk gekeken wat er uiteindelijk terecht kon komen in het VPP. Zo is er gesproken over krimp en zelfs sluiting van de luchthaven, maar ook over een groeiverdienmodel voor de vliegsector. Er is veel dialoog gevoerd over de periodes van rust en daarmee samenhangend de openingstijden, het verkeer in de randen van de dag en vertragingen. Ook is er gesproken over de maatschappelijke opgave van woningbouw in samenhang met de geluidscontour en grenswaarden. Ten slotte zijn er opties gewisseld over het maatschappelijk spoedeisend verkeer. Dit alles met in achtneming van de algehele hinderreductie en het verminderen van uitstoot.

Participanten kwamen verder veelvuldig met elkaar tot de conclusie dat in dit traject alles met alles verbonden is. En dat dit de dialoog vooral erg complex maakt. Het bleek onmogelijk om de extensieregeling, het nachtregime, de randen van de dag, het aantal vliegtuigbewegingen, het groeiverdienmodel uit de Luchtvaartnota, het splitsen van de gebruiksruimte voor spoedeisend maatschappelijk verkeer, etc. los van elkaar te bezien en te bespreken. Het is voor participanten alleen mogelijk iets te zeggen over de wenselijkheid van een scenario, als daarin een totaalpakket staat beschreven. Daarom dat ook wordt gesproken over 1 scenario en niet van meerdere mogelijke opties.

Uitstappen bewonersvertegenwoordigers en berichten in de media

Tijdens de bijeenkomst van 10 februari, gaven de bewonersvertegenwoordigers Rotterdam aan niet meer deel te willen nemen aan het proces. Zij gaven daar tijdens de bijeenkomst, alsmede later ook via de e-mail, uitleg over. Deze uitleg kunt u vinden via deze link.

Het projectteam betreurt het uitstappen van de bewonersvertegenwoordigers. Niet alleen vanwege de belangen die zij inbrachten, maar zij waren ook een stevige gesprekspartner en gewaardeerd deelnemer aan deze dialoog. Aan de andere kant respecteren zij het besluit. Deelname aan het proces was, is en blijft vrijwillig. Uitstappen is dan ook altijd mogelijk, dat geld voor alle partijen aan tafel.

Het Voorlopig Pakket Participatietraject

Deze dialoogronde heeft uiteindelijke geleid tot een eerste resultaat: het VPP. De deelnemers hebben met betrekking tot het VPP gezamenlijk het volgende vastgesteld:

  • Het VPP bevat meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. Alle geïdentificeerde belangen hebben een plek gekregen in dit voorlopige document.
  • Het voorlopige pakket bevat geen absolute breekpunten voor de deelnemers.
  • Het VPP geeft een basis voor een voorkeursscenario voor de formele aanvraag Luchthavenbesluit door RTHA.
  • Het VPP is het resultaat van een intensieve dialoog en uiteindelijk het best haalbare resultaat voor de betrokken partijen, rekening houdend met alle belangen aan tafel.

Bovenstaande betekent niet automatisch dat iedereen het hartgrondig eens is met alle beschreven keuzes. Of dat dit pakket voor elke individuele participant het beste pakket is. Het betekent wel dat deelnemers met elkaar inzien dat gezien alle belangen aan tafel, het VPP het maximaal haalbare pakket is dat de beste kans maakt op de grootst mogelijke steun voor het uiteindelijke voorkeursscenario. Het komt immers voort uit een samenwerking.

Het VPP is een tussenresultaat, waarin vooral de afspraken over de instrumenten en de methodiek worden vastgelegd. Soms op hoofdlijnen, soms meer concreet. Meerdere zaken, getallen, hoeveelheden, jaartallen, vragen tijd voor nadere uitwerking. Dat betekent dat het pakket op sommige punten nog kwalitatief is beschreven. In de volgende fase wordt gewerkt aan een pakket regioafspraken dat concreter is: toetsbaar, handhaafbaar, objectief meetbaar. Bij dit pakket zal dan ook een rekenkundige uitwerking van de belangrijkste effecten worden gevoegd (aantallen vliegtuigbewegingen, geluidscontouren etc.). Echter niet in de vorm van een m.e.r. (milieu effect rapportage) of MKBA (maatschappelijke kosten & baten analyse). Dit volgt later tijdens het formele aanvraagproces van RTHA.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV), na de periode van gezamenlijke verkenning en Joint Fact Finding, niet meer heeft meegewerkt aan het VPP.

Het vervolgproces

In de periode april en mei hebben deelnemers de ruimte om het VPP te bespreken met hun achterban. Tijdens die besprekingen wordt opgehaald hoe de achterban aankijkt tegen het VPP. Ter voorbereiding op de laatste dialoogronde in juni 2022. Voor omwonenden van de luchthaven betekent dit dat er verschillende momenten georganiseerd zullen worden, waarop men zich kan laten informeren en (afhankelijk van het moment) hun mening kunnen laten horen. Voor een lijst met de concrete bewonersbijeenkomsten en politieke behandelingen, klik hier.

Tijdens de laatste dialoogronde worden de reacties besproken en zo goed mogelijk verwerkt in het definitieve pakket, wederom rekening houdend met alle belangen aan tafel. Dat definitieve pakket wordt na de zomer gepubliceerd. Ook het definitieve pakket wordt besproken met de achterban. In november wordt vervolgens het participatietraject afgesloten, met enerzijds een inhoudelijk product – het definitief pakket en anderzijds een inventarisatie hoe participanten tegen het pakket aankijken. Dat geheel wordt door het participatietraject opgeleverd aan de initiatiefnemer, RTHA. Participanten behouden het recht om, na afronding van het participatietraject alsnog een eigen zienswijze in te dienen tijdens het formele traject van het Lhb door RTHA. RTHA gaat op basis van het voorkeursscenario aan de slag met de formele procedure voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit.

Voor meer informatie over de planning, klik hier.