Enige tijd geleden heeft RTHA aan het projectteam gevraagd om de planning voor het participatietraject te verruimen. Aanleiding was het feit dat een aantal participanten aangaven dat zij niet konden voldoen aan de termijnen binnen de huidige planning van het participatietraject. Onder andere in verband met de gesprekken met de eigen achterban. Klik hier voor meer informatie over dit besluit.

Afgelopen maand is het projectteam daarom in gesprek gegaan met deze participanten, om op basis daarvan een nieuwe planning op te stellen, waarbij de achterban van deze partijen wel op een goede manier meegenomen kan worden. Uiteindelijk is planning in een plenair overleg besproken met de overige deelnemers aan het traject.

Bij het maken van de planning heeft het projectteam een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Zo min mogelijk wijzigingen doorvoeren in de gekozen methodiek/procesgang. De aanpak zoals participanten die al kenden moest overeind blijven staan.
  • Nog beter de ruimte bieden om het overleg met de eigen achterban te faciliteren, wetende dat we te maken hebben met uiteenlopende soorten participanten.
  • De wens om een duidelijk eindpunt voor het participatietraject vast te leggen.

Naast bovenstaande overwegingen is, in overleg met het Ministerie van IenW, gekeken hoe de ontwikkelingen van de te actualiseren geluidsmethodiek passen in de nieuwe planning. Lees hier verder over deze ontwikkelingen.

De  aangepaste planning bevat daarom dezelfde stappen, maar dan met meer tijd er tussenin. Op deze manier kan de zorgvuldigheid in dit traject ook naar de eigen achterban waargemaakt worden. Daarnaast is het zowel voor de initiatiefnemer RTHA, als voor de participanten in het traject belangrijk dat het traject ook een duidelijke einddatum kent. Deze is met de nieuwe planning definitief vastgelegd.

Klik hier voor de nieuwe planning verwerkt in de schematische routekaart.