In het participatietraject LHB RTHA werden de maanden april en mei 2022 gereserveerd voor gesprekken tussen participanten en hun achterban. Centraal bij deze gesprekken stond het Voorlopige Pakket Participatietraject (VPP) dat participanten met elkaar geschreven hebben. Een periode waarin het gesprek met andere belanghebbenden beperkt was en het raadplegen van de eigen aanhang juist gepaard ging met intensieve presentaties, debatten en andere dialoogvormen.

Het Voorlopige Pakket Participatietraject

Na maanden van overleg is er begin april door alle partijen in het participatietraject LHB RTHA een Voorlopig Pakket Participatietraject tot stand gekomen. Dit VPP vormt een tussentijds product van partijen en is geen automatisch akkoord. De participanten hebben gezamenlijk het volgende vastgesteld:

  • Het VPP bevat meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. Alle geïdentificeerde belangen hebben een plek gekregen in dit voorlopige document.
  • Het VPP bevat geen absolute breekpunten voor participanten.
  • Het VPP geeft een goede basis voor de uitwerking tot voorkeursscenario dat wordt betrokken bij de formele aanvraag Luchthavenbesluit door RTHA.
  • Het VPP is het resultaat van een intensieve dialoog en uiteindelijk het best haalbare resultaat voor de betrokken partijen, rekening houdend met alle belangen aan tafel.

Bovenstaande betekende niet automatisch dat iedereen het hartgrondig eens was met alle beschreven keuzes, of zelfs niet liever een andere uitkomst had gezien. Participanten behouden dan ook het recht om, na afronding van het participatietraject alsnog zienswijzen in te dienen tijdens het formele traject aangaande de aanvraag van een Luchthavenbesluit door RTHA. Tegelijkertijd zagen partijen wel met elkaar in dat gezien alle vertegenwoordigde belangen aan tafel, het VPP voorlopig het maximaal haalbare pakket was. Het komt immers voort uit een samenwerking, waarin meerdere partijen met elkaar tot een voor iedereen aanvaardbaar akkoord hebben proberen te komen.

Lees hier meer over de totstandkoming van het VPP.

Achterban consultatie

Het participatietraject LHB is in de eerste plaats een zoektocht naar een voorkeursscenario dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak onder belanghebbenden. Dat draagvlak kan echter pas vastgesteld worden als het einddocument beschikbaar is. Het VPP is hier, als tussendocument, een basis voor en aanleiding voor participanten om in gesprek te gaan met de eigen achterban.

Bewonersvertegenwoordigers organiseerden bewonersavonden, Colleges van B&W en Gedeputeerde Staten gingen in debat met hun Raden en Staten en andere deelnemers zochten hun leden, management of directie op om het VPP te bespreken. “Zit er meerwaarde in het pakket vanuit onze belang(en)? Zien we breekpunten? Zijn er zaken die onduidelijk zijn en extra verdieping en/of uitleg vragen?” Zomaar een paar vragen die participanten voorlegden aan hun achterban om na te gaan welke onderwerpen aandacht vragen in een volgende dialoogronde aan tafel.

Tussentijdse afstemming

Om elkaar gedurende deze periode niet uit het oog te verliezen werd besloten om in april en mei tweemaal bijeen te komen als participanten. In deze informele sessies was de gelegenheid om vorderingen te delen, elkaar te bevragen en andere zaken uit te wisselen.

Tegelijkertijd werd er door de procesbegeleiding ook een inhoudelijke toetsing van het VPP gevraagd aan verschillende kennis houdende partijen. Hierbij kan gedacht worden aan DCMR in het kader regionale hinder(meldingen), de Luchtverkeersleiding LVNL in het kader van verkeersafhandeling en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een juridische toetsing.

Vervolgstappen

In juni wordt het gesprek tussen participanten weer voortgezet. Bijeenkomsten staan dan allereerst in het teken van de terugkoppeling uit alle achterban consultaties en de toetsing door kennishouders. Vervolgens gaan partijen met elkaar in gesprek over de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen om toe te werken naar een voorkeursscenario dat kan dienen als basis voor de officiële Aanvraag Luchthavenbesluit RTHA waar de luchthaven eind 2022 mee dient te starten.

Lees hier meer over de planning van het participatietraject