Op maandag 27 september kwamen de participanten van de Centrale Werkgroep fysiek bijeen in het Wings Hotel in Rotterdam voor de laatste brainstormsessie ten behoeve van waardecreatie. Zowel het projectteam als de participanten waren verheugd elkaar live te ontmoeten.

Na een goede lunch startte de bijeenkomst met een korte introductie vanuit het projectteam. Wat volgde was een inspirerend verhaal van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland over het proces van samenwerking om te komen tot het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Naast het aanleggen van de Maasvlakte, is binnen dit project ruimte gecreëerd voor natuur en recreatie en wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio. Ondanks de verschillen die er zijn tussen de Mainportontwikkeling Rotterdam en het proces om te komen tot een voorkeursscenario voor RTHA, is dit project een mooi voorbeeld van hoe aandacht voor elkaars belangen kan leiden tot waardecreatie.

Na deze inspirerende woorden was het tijd voor de eerste brainstormronde. Tijdens deze ronde konden de deelnemers aanvullingen doen op de door hen eerder geleverde input*, die was verwerkt op verschillende brainstormborden. Deze borden hingen groot afgedrukt aan de wanden, verspreid over de vergaderruimte. De deelnemers konden zelf bepalen op welke borden zij aanvullingen wilden doen. Daarnaast was er een nieuw thema waarover gebrainstormd kon worden, namelijk “governance & participatie”. Bij dit thema konden de deelnemers hun ideeën kwijt over zaken als een uitvoeringsagenda na de totstandkoming van het gezamenlijke voorkeursscenario, borging van afspraken en verloop van de samenwerking. Tijdens de brainstormrondes was er ruimte om elkaar vragen te stellen en om, alvast vooruitlopend op de komende maanden, met elkaar na te denken over het koppelen van opties. Dat gebeurde wederom onder begeleiding van verschillende kennishouders. Ditmaal van de DCMR, de Provincie Zuid-Holland, Stichting RHIA, LVNL en IenW.

Na de eerste brainstormronde gingen de deelnemers aan de slag met een duo-opdracht, om vervolgens in een tweede brainstormronde langs de flipovers aan de muur te lopen en deze aan te vullen.

Tot slot werd plenair teruggeblikt op de middag. Er werd wederom goed gebrainstormd en de participanten hebben eerdere opties kunnen aanvullen en aanscherpen. Maar misschien wel de grootste opbrengst van deze fysieke bijeenkomst was dat zowel de deelnemers zelf, als de kennishouders een positieve houding bij elkaar bemerkten om er met elkaar uit te komen.

Op maandag 4 oktober wordt de brainstormfase afgerond en worden alle participanten tussentijds geïnformeerd over de uitkomsten van de sessies.

Lees meer over de brainstormsessies van 6 september “Partijen brainstormen over thema’s rondom hinder” en 13 september “Brainstormsessie regionale meerwaarde en gebruiksruimte”.