Op 1 juni vond een plenaire eindbijeenkomst JFF plaats, waarop de procesbegeleiding samen met de participanten terugblikte op het JFF-proces en vooruit keek naar de afronding van het eindrapport en de volgende fase in het traject. Wederom deelde een aantal deelnemers van de Begeleidingsgroep JFF haar ervaringen van de afgelopen maanden met de groep.

Een vertegenwoordiger van de kleine luchtvaart vatte het proces van de afgelopen maanden samen aan de hand van vijf woorden: “Ten eerste bikkelen. De begeleidingsgroep heeft de afgelopen weken veel inhoudelijke stukken geproduceerd, gelezen en besproken. Botsen: het scheiden van meningen, visies en feiten leverde soms schuringen op. Dat is niet erg, want dat maakt de inhoud scherper. Borgen: het JFF-traject gaat uiteindelijk om het borgen van zo objectief mogelijke feiten. Dat is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat we daar redelijk goed in geslaagd zijn. Benaderbaarheid: juist doordat we in de Begeleidingsgroep intensief hebben samengewerkt en elkaar beter hebben leren kennen, is de relatie met andere partijen verbeterd. Nog los van de inhoud is dit daarom een goede stap geweest in het traject. Tot slot leidt dit JFF-traject tot meer begrip. Je kunt als participant kennis opdoen van terreinen waarover je voorheen minder wist. Dat heeft ook geresulteerd in meer inlevingsvermogen in elkaar. We hebben nu een heel goede basis om verder te gaan.”
De bewonersvertegenwoordigers hadden aanvankelijk aarzelingen of dit proces een oplossing zou kunnen bieden in de spanningen tussen omwonenden en de luchtvaartsector, gezien de grote belangentegenstellingen. Uiteindelijk constateren zij dat het JFF-traject heeft geleid tot een positieve uitkomst waar zij wat mee kunnen. “Alle participanten hebben zich ingespannen om de veelheid en variatie aan vragen te beantwoorden. Het commentaar vanuit de groep werd daarbij goed opgepakt. Op tal van onderwerpen is duidelijk geworden hoe de feitelijke situatie op dit moment rond RTHA is. De overblijvende vragen zijn daarbij helder in beeld gekomen. Door de nodige aandacht voor de gemaakte procesafspraken en het belang van transparante samenwerking zijn partijen met verschillende belangen en doelstellingen op een goede wijze met elkaar in gesprek geraakt. Dit is minstens zo belangrijk als de totstandkoming van een feitelijk eindrapport.” Wel werd gaande weg duidelijk dat de uiteindelijke beantwoording van enkele vragen naar het oordeel van de bewonersvertegenwoordigers onvolledig en onbevredigend was. Daarover zal in de volgende fase (het scenario bouwen) nog het nodige moeten worden besproken. Tot slot geeft een van de bewonersvertegenwoordigers aan vertrouwen te hebben in het gedachtegoed van de Mutual Gains Approach als basis voor het proces om tot een inhoudelijk resultaat te komen. De vervolgfase zal dat moeten uitwijzen.

Een vertegenwoordiger namens de BRR geeft mee dat het JFF-proces een goede manier was om met elkaar in gesprek te gaan, ondanks de verschillende standpunten die er zijn over de luchthaven en de luchtvaart. “Er zitten verschillende karakters aan tafel met verschillende achtergronden, maar de stap om elkaars taal te leren begrijpen is gezet. Het is mooi dat we allemaal aan het proces zijn blijven deelnemen en dat we, in elk geval gedeeltelijk, een gezamenlijke feitenbasis hebben gecreëerd op basis waarvan we het verdere gesprek kunnen voeren.”

Klik hier voor een overzicht van de onderzoeksvragen en om meer te lezen over de rol en samenstelling van de begeleidingsgroep.

Klik hier om ervaringen van andere participanten te lezen.

Klik hier voor het JFF rapport.